Bestyrelsesvedtægter

Vedtægter for Gymnastikforening Aalborg (GymAalborg)

 

§ 1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er GymAalborg, med dertilhørende binavne: Gymnastikkens Hus og Iconic Cheerleaders Aalborg.

Foreningen er stiftet d. 8. juni 2016 og har hjemsted i Aalborg. 

Foreningen søger medlemskab af GymDanmark (Danmarks gymnastik forbund), herunder medlemsskab af Danmarks Idrætsforbund (DIF) samt Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF)  

 

§ 2. Formål 

Foreningen er som udgangspunkt en idrætsgymnastik forening, med mulighed for at dyrke alle former for gymnastik på en sådan måde, at alle aldersgrupper sikres mulighed for fysisk udfoldelse under gode og sunde forhold.

Foreningen tilgodeser såvel elitær udvikling på højeste nationalt og internationalt niveau samt breddemæssig udfoldelse generelt og er til enhver tid opmærksom på det afhængighedsforhold, der findes mellem bredden og eliten. 

 

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.  

Alle trænerer / instruktører skal registreres som aktive medlemmer.

Som passive medlemmer kan optages tidligere aktive, frivillige, eller andre med tilknytning til klubben. 

Stk. 2. Gyldig indmeldelse kan kun ske elektronisk ved skriftlig tilmelding på foreningens hjemmeside: www.gymaalborg.dk 

Medlemsskabet er først gyldigt, når 1. rate af kontingentet er betalt. 

Stk. 3. Gyldig udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med mindst 1 måneds varsel. 

Stk. 4. Kontingent og gebyr fastsættes af foreningens bestyrelse umiddelbart inden sæsonstart. Samtidig fastlægges opkrævningsterminer og opkrævningsform. 

Stk. 5. Et medlem / træner kan ekskluderes, såfremt medlemmet skader foreningens anseelse og arbejde, modarbejder foreningen eller dens formål. Ved grov usportslig, usømmelig eller på anden måde upassende adfærd kan bestyrelsen ekskludere et medlem af foreningen. 

Stk. 6. Såfremt et medlem står i kontingentrestance til foreningen, kan bestyrelsen udelukke vedkommende. Genoptagelse i foreningen kan først ske når restancen er betalt.

Stk. 7. Bestyrelsen kan træffe beslutning om udnævnelse af æresmedlemmer. Æresmedlemmer kan honoreres med gratis medlemskab. Æresmedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

  

§ 4. Generalforsamlingen 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden, tid og sted. 

Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Godkendelse af budget
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af formand, ulige år
  7. Valg af Kasserer, lige år
  8. Valg til bestyrelsen samt suppleanter
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

 

Stk. 4. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive og passive medlemmer over 15 år samt forældre til børn under 15 år, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. 

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. 

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. 

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 

 

§ 6. Foreningens daglige ledelse 

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformand, kassereren, 2 menige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. På bestyrelsens møder har suppleanter taleret, men ikke stemmeret. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges 2-3 menige medlemmer og 1 suppleant. Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et flertal på 3 medlemmer med tilknytning til Idrætsgymnastikken, da dette er hovedformålet med foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. 

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. 

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 

Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. 

 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1.5 til 30.4 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab. 

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 

 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening. 

Ved beløb over 5000 kr. skal beløb godkendes af bestyrelsen.

Stk. 2. Foreningen kan optage realkreditlån, banklån eller tilsvarende. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen form for personlig hæftelse for de forpligtelser, herunder økonomiske forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 

 

§ 10. Opløsning 

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almene idrætsformål i Aalborg. 

 

§ 11. Datering 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 8. juni 2016 og senest ændret på den ordinære/ ekstraordinære generalforsamling november 2023. 

Vores sponsorer