Vedtægter for gymnastikforening GymAalborg

 

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er GymAalborg, med dertilhørende binavne: Gymnastikkens Hus og Iconic Cheerleaders Aalborg.

Foreningen er stiftet d. 8. juni 2016 og har hjemsted i Aalborg.

Foreningen er medlem af GymDanmark (Danmarks gymnastik forbund), herunder medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF) samt Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF).  

§ 2. Formål

Foreningen er som udgangspunkt en idrætsgymnastik forening, med mulighed for at dyrke alle former for gymnastik på en sådan måde, at alle aldersgrupper sikres mulighed for fysisk udfoldelse under gode og sunde forhold.

Foreningen tilgodeser såvel elitær udvikling på højeste nationalt og internationalt niveau samt breddemæssig udfoldelse generelt og er til enhver tid opmærksom på det afhængighedsforhold, der findes mellem bredden og eliten.

 

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer. 

Alle trænerer / instruktører skal registreres som aktive medlemmer.

Som passive medlemmer kan optages tidligere aktive, frivillige, eller andre med tilknytning til klubben.

Stk. 2. Gyldig indmeldelse kan kun ske elektronisk ved skriftlig tilmelding på foreningens hjemmeside: www.gymaalborg.dk

Medlemskabet er først gyldigt, når 1. rate af kontingentet er betalt.

Stk. 3. Gyldig udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med mindst 1 måneds varsel.

Stk. 4. Kontingent og gebyr fastsættes af foreningens bestyrelse umiddelbart inden sæsonstart. Samtidig fastlægges opkrævningsterminer og opkrævningsform.

Stk. 5. Et medlem / træner kan ekskluderes, såfremt medlemmet skader foreningens anseelse og arbejde, modarbejder foreningen eller dens formål. Ved grov usportslig, usømmelig eller på anden måde upassende adfærd kan bestyrelsen ekskludere et medlem af foreningen. Ekskluderingen skal ske skriftligt.

Stk. 6. Såfremt et medlem står i kontingentrestance til foreningen, kan bestyrelsen udelukke vedkommende. Genoptagelse i foreningen kan først ske når restancen er betalt.

Stk. 7. Bestyrelsen kan træffe beslutning om udnævnelse af æresmedlemmer. Æresmedlemmer kan honoreres med gratis medlemskab. Æresmedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden, tid og sted.

Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Godkendelse af budget
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen

Valg af formand, lige år

Valg af næstformand, ulige år

Valg af Kasserer, ulige år

Valg af sekretær, lige år

Valg af menigt medlem, lige år

Valg af 2 suppleanter

  1. Orientering om bestyrelsens valg af statsautoriseret revisionsfirma
  2. Eventuelt

 

Stk. 4. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive og passive medlemmer over 15 år samt forældre til børn under 15 år, (én forældre pr. barn) der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 3 uger.

 

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formand består af næstformand, kasserer, sekretær, 1 menigt bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter. Suppleanter har ikke stemmeret, men træder i funktion, såfremt et bestyrelsesmedlem frafalder. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer og minimum 2 suppleanter. Alle medlemmer i bestyrelsen skal være over 18 år.

Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et flertal på 3 medlemmer med tilknytning til Idrætsgymnastikken, da dette er hovedformålet med foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Alle bestyrelsesposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes første bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen fordeler interne arbejdsopgaver imellem sig iht. forretningsorden.  

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk 6. Der er i foreningen ansat en Sportschef til håndtering af den daglige ledelse og en Cheftræner til håndtering af trænere på de forskellige hold. Disse to personer har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der udpeges af bestyrelsen.

 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i   forening.

Den daglige drift håndteres af kassereren. Ved betaling af, ikke driftsrelateret, enkeltstående beløb på over 50.000 kr. skal beløbet godkendes af hele bestyrelsen.

Stk. 2. Foreningen kan optage realkreditlån, banklån eller tilsvarende. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen form for personlig hæftelse for de forpligtelser, herunder økonomiske forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almene idrætsformål i Aalborg.

 

§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 8. juni 2016 og senest ændret på den ordinære generalforsamling maj 2024.

Vores sponsorer