Referat fra ordinær generalforsamling

onsdag den 25/9 2019 kl. 19.00-21.00
Stadion hal 1, pressekontor, Annebergvej 48, 9000 Aalborg.

 

 1. Valg af dirigent: Martin Rishøj og referent Vicki Frederiksen

 2. Formandens-beretning: Flere projekt gennem året.

  Gode sociale relationer.
  Fremgang af medlemmer: 430 medlemmer og 10 steder rundt i byen.
  Vi har brugt en del penge på markedsføring.
  20 træner pt. De sikres som gode træner med flere kurser. Har været på og der er flere fremadrettet.
  Udrettet: Åbent hus arrangement på skoler og haller. VI er blevet synlig gjort og har vist os. Vi har flere samarbejdspartnere i form at skoler og andre sportsklubber.
  Vores første Actionskole på Tornhøjskolen i uge 28, samarbejde med Trekanten.
  Stort skoleprojekt ”Åben Aalborg” er støttet med 10.000 kr. fra kommunen. 5 forløb revet væk på dagen. Vi har her et godt rekrutteringsgrundlag i form at mange børn der hører om GymAalborg. (Claus fremvisning video digitalt). Der er udarbejdet video materiale til forskellige aldersklasser. 5 skoler har fået et gratis forløb som kommunen har givet penge til. Forløbet koster pr. skole 2000 kr.
  Flot opstart af teamgym. Vi startede med 3 hold af 25 medlemmer.
  Gode resultater på vores konkurrencehold. Teamgym, trampoline, idræstsgymnastik – KIG og MIG.
  Vi har flere arrangementer og turer: Norge ski/gym tur, Viborglejr, Fjordpark hygge, Actionskole, Ninja Warrioer bane, trænerfest og hjælp til ”Vi elsker 90érne”.
  Mister GymAalborg er præsenteret. En hemmelighed, hvem han er.
  Opvisninger på havnefronten og Nytorv under Idrætsmødet blev et rigtig godt arrangement.
  Vi bruger mange kræfter på et nyt sted for GymAalborg.
  Generelt en god 3. sæson og en spændende 4. sæson i vente.

  Formandens beretning blev rund delt og derved kan det nærlæses.

 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab:
  Rikke fremlægger regnskabet og det er blevet udleveret på generalforsamlingen.
  Det kommenteres ikke yderligere her. Regnskabet blev godkendt. Der skrives derfor ikke yderligere her. Budgettet blev godkendt.
  Der er et budget. Rikke gennemgår og det er ligeledes delt rundt på generalforsamlingen.
 4. Godkendelse af budget:
  Det blev godkendt.
 5. Indkomne forslag:
  Forslag til ændring af: Vedtægter for Gymnastikforening Aalborg (GymAalborg) på Generalforsamling 2019
  Forslag 1: Ændring  i §4 stk. 2.:
  Begrundelse:
  Hvis den nye bestyrelse er på plads i maj måned, giver det dem en mulighed for at sætte rammer/målsætning for næste sæson – årskalender – som starter i august/september, i stedet for at de begynde deres arbejde i starten af oktober måned.

  Nuværende:
  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af september måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden, tid og sted.

  Ændres til:
  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden, tid og sted.

  Forslaget blev godkendt.

  Forslag 2: Ændring  i §4 stk. 3.: (2 ændringer)
  Begrundelse:
  Mener at de personer der tegner forening udadtil økonomisk bør vælges direkte på Generalforsamlingen, samt at både formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen – forskudt af hinanden – for at sikre kontinuitet i bestyrelsen.
  Nuværende:
  Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  Valg af dirigent
  Bestyrelsens beretning
  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  Godkendelse af budget
  Indkomne forslag
  Valg af formand
  Valg til bestyrelsen samt suppleanter
  Valg af revisor
  Eventuelt
  Ændres til:
  Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  Valg af dirigent
  Bestyrelsens beretning
  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  Godkendelse af budget
  Indkomne forslag
  Valg af formand (Ulige år)
  Valg af Kasserer (Lige år)
  Valg til bestyrelsen samt suppleanter
  Valg af revisor
  Eventuelt

  Ovenstående består af 2 ændringsforslag:
  1: Valg af formand for 2 årig periode i ulige år
  2: Valg af kasserer for 2 årig periode i lige år

  Forslaget blev godkendt.

  Forslag 3: § 7. Økonomi, regnskab og revision Stk. 1. (Kun hvis forsalg 1 vedtages)
  Begrundelse:
  Hvis ovenstående ændres, burde man overveje at ændre regnskabsperioden, således at dette kan gennemgås på generalforsamling
  Nuværende:
  Foreningens regnskabsår går fra 1.8 til 31.7.
  Ændres til:
  Foreningens regnskabsår går fra 1.5 til 30.4.

  Forslaget godkendes.

  Der er ikke indkommet flere forslag.

 6. Valg af formand: Claus stiller op igen og valget vil blive for 2 år. Claus bliver valgt
  Jvf. vedtægtsændringer skal der vælges en kasser. Rikke stiller gerne op til kasser for 1 år. Rikke bliver valgt.
 7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter:
  På valg: Lise-Lotte Molin og Vicki Frederiksen.
  Suppleant: Gianca. Medlemmer: Rikke, Claus, Lise-Lotte, Henrik, Vicki.

  Der er 3 som vælges ind med formanden og 2 der vælges ind ved kasseren. Og så er der 2 suppleanter. Det betyder der er 7 deltagere i alt.

  Rikke D Staun stiller gerne op.
  Michael Olsen stiller gerne op.
  Gianca Tello stiller gerne op.
  Martin Rishøj stiller gerne op.
  Randi Winther stiller op men trækker sig og vil gerne byde ind til medhjælpende for udvalg.
  Supplanter: Lise-Lotte og Vicki stiller op.
  Hver kandidat præsenterede sig og fortalte hvad de hver især kan byde ind med.

  Følgende blev valgt ind i bestyrelsen for en 2 årig periode:
  Rikke D Staun
  Michael Olsen
  Gianca Tello
  Martin Rishøj

  Suppleanter:
  Vicki Frederiksen
  Liselotte Molin

 8. Valg af revisor: Familien Winther: Randi og Rune klarer opgaven.
 9. Nyt sted:
  Præsentation af projektet.
  Projektets økonomi.
  Godkendelse af projekt.

  Claus præsenterer et nyt sted og der er delt en tegning rundt. Der bliver fortalt om de forskellige muligheder som stedet rummer.

  Der bliver etableret flere tiltag som burde tiltrække flere medlemmer. Klatrebane, klatrevæg og forhindringsbane. Det er plads til forældre at følge med og til mindre børn som er med. Der er plads til leg og træning.
  Når der kommer afklaring fra kommunen om det nye sted, så vil der blive indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling.

 10. Eventuelt
  12. oktober fælles arrangement. Se den rundsendte indbydelse på mail.

  Claus forhører sig i forhold til at starte familie eller senior gymnastik op?

  Vi skal være bedre til at tage imod nye forældre og deres børn. At der er forældre som har en t-shirt på med spørg mig, eller have en velkomst flyer der kan deles ud. Det skal være synligt hvem der er GymAalborg og værne om vores medlemmer og nye i foreningen.

  Er der nogen som er interesseret i udvalg. Sponsor udvalg eller andre udvalg.

  Kommunikationsudvalg med Mette fra TeamGym og Bogi. Der bliver officielt lavet et udvalg. Der kunne Randi evt. være med i som en forældre kontakt.

Tak for god ro og orden

GymAalborg