Referat fra ordinær generalforsamling

Torsdag 11/6 2020 kl. 19.00-21.00
Nørholm Forsamlingshus, Nørholm Bygade 21, 9240 Nibe

 

 1. Valg af dirigent: Mette Tange vælges enstemmigt til dirigent. Rikke Kristensen vælges som referent.
 2. Formandens beretning: Claus Olsen fremlægger årets beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab: Regnskab fremlægges af kasserer Rikke Kristensen. Revisor Randi Gjerløv Winther kan ikke deltage i dagens generalforsamling, men har godkendt og underskrevet regnskabet sammen med Rikke. Regnskabet godkendes enstemmigt.
 4. Godkendelse af budget: Budget fremlægges af Rikke Kristensen og godkendes enstemmigt, dog skal det bemærkes, at godkendte budget er i forhold til, at vi er i nuværende rammer/ lokaliteter.
 5. Indkomne forslag:
  – Forslag til vedtægtsændring:
  Nuværende:
  §8. Tegningsregler og hæftelse
  Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i   forening.
  Ændres til:
  §8. Tegningsregler og hæftelse
  Stk. 1: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i   forening. Ved beløb over 5000 kr. skal beløb godkendes af bestyrelsen.
  Forslag til vedtægtsændring godkendes enstemmigt.
 6. Valg af kasserer:
  – Rikke Kristensen, ønsker genvalg – Rikke Kristensen vælges enstemmigt.
 7. Valg til bestyrelsen samt suppleanter:
  På valg:
  Henrik Bertelsen, ønsker genvalg – Henrik Bertelsen vælges enstemmigt.
  Martin Rishøj, ønsker genvalg – Martin Rishøj vælges enstemmigt.På valg til suppleant:
  Vicki Frederiksen, ønsker at udtræde af bestyrelsen.
  Mette Tange vil gerne stille op til suppleant. Mette Tange vælges enstemmigt.
 8. Valg af revisor
  – Randi Gjerløv Winther, ønsker genvalg – Randi Gjerløv Winther vælges enstemmigt.
 9. Orientering nyt sted: Gianca viser billeder fra Gymnastikkens Hus, fremover benævnt ”GH”. Claus fremviser tegning over indvendig indretning / opbygning. Henrik Bertelsen fremlægger 5 års budget for GH.
  Målet med fremlæggelsen af GH er at få generalforsamlingens accept til at gå videre med GH.
  Henrik stiller spørgsmål til, om der kan tages stilling i dag til videre proces. Der besluttes enstemmigt, at der gives mandat til at gå videre med processen med lejeaftalen, og der er generelt en meget positiv stemning over det nye sted.
  Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 25. juni 2020 klokken 17.00, hvor nyt budget og endelig godkendelse af GH vedtages angående lejeaftale.
 10. Eventuelt.
  Ingen bemærkninger.

Tak for god ro og orden.

GymAalborg