GymAalborg indkalder til ekstra ordinær generalforsamling

onsdag den 19/12 2018 kl. 19.00-20.00

Stadion hal 1, pressekontor, Annebergvej 48, 9000 Aalborg

vi mødes ved indgang hal 3

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling:

  1. 1.Valg af dirigent
  2. 2.Vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår en præcisering af vedtægternes § 8

De gældende vedtægter:

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasseren i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Flg. præciseringer af vedtægterne foreslås:

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening.

Stk. 2. Foreningen kan optage realkreditlån, banklån eller tilsvarende. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen form for personlig hæftelse for de forpligtelser, herunder økonomiske forpligtelser, der påhviler foreningen.

  1. 3. Porsvej 3: projektet
    1. a.Præsentation af projektet
    2. b.Projektets økonomi
    3. c.Godkendelse af projekt
  2. 4.Eventuelt

Vel mødt

GymAalborg